Napkin Comic

Zezhong Wang sketching his research on a napkin.